O rôznych prejavoch Boha v našich životoch

Ježišovi súčasníci to mali v istom zmysle jednoduchšie než my. V Skutkoch 1,11 čítame, čo napríklad osobne zažívali:

Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“

Prijmime to doslovne a predstavme si pred sebou Krista vystupovať na nebesia. Predstavme si, že sa to deje priamo nám. Ako veľa viery si vyžaduje prijať, že sa to deje? Takmer žiadnu. Deje sa to pred nami, vidíme to, nemáme žiadne pochybnosti.

A teraz sa vráťme späť do reality. Čo zažívame teraz? Vidíme zázraky? Vidíme nadprirodzené prejavy takéhoto druhu?

Keď dnes čítam o tom ako Ježiš vstúpil pred očami učeníkov na nebesia, neveriacky krútim hlavou: Prečo vtedy áno a teraz nie? Prečo vtedy robil všetky tie zázračné skutky: kráčanie po vode, kriesenie z mŕtvych, iných aj seba, nanebovstúpenie?

Boh za nami prichádza tam kde sme a prijíma nás takých akí sme.

V každej historickej epoche nám dáva to, čo potrebujeme. Niekedy to ale znamená, že sa ku nám správa celkom inak, ako by sme očakávali. Sme na to pripravení? Ako na to vôbec byť pripravený?

V ďalších veršoch Sk 1 sa píše „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami”

Nemáme nijaký vplyv na to privolať si presný spôsob, akým sa nám bude Boh prihovárať.

Neviem ani len čas kedy sa to stane. Ten čas je nám neznámy.

Keď porovnávam SZ a Evanjeliá vidím, že v každom z týchto období Boh odovzdáva ľudstvu svoje posolstvo iným spôsobom.

Aj apoštoli mohli s Kristom kráčať len preto, lebo dokázali prekročiť tieň SZ a dokázali sa odpútať od predstavy nábožného života vtedajších farizejov a zákonníkov.

Kedysi Kristus vstúpil na nebesia priamo pred učeníkmi. Podľa slov, ktoré som čítal na začiatku, rovnakým spôsobom sa aj vráti. Ale čo medzi tým?

Dnes s nami môže komunikovať celkom inak. Nemusia to byť zázračné prejavy.

Bdejme. Žime svoj život s otvorenými očami. Ale nielen tými fyzickým, ktorými sa vidíme navzájom. Bdejme duchovnými očami. Majme otvorené srdce.

To, ako sa nám dá Boh spoznať nemusí vyzerať tak, ako si to predstavujeme.

Autor bloguje na https://vladimirgabor.com